Únicament serà deduïble el lloguer de l’habitatge habitual per contractes d’arrendament signats abans de l’1 de gener de 2015 i si la base imposable és inferior a 24.107,20 €. La quantia de la deducció serà del 10,05%.

Per l’adquisició de l’habitatge es va suprimir, amb efectes des d’1 de gener de 2013, la deducció per inversió habitual. No obstant això, per als contribuents que ja practicaven deducció amb anterioritat a aquesta data es va introduir un règim transitori que permet seguir gaudint de la deducció.