Faqs2021-05-03T15:22:54+00:00

Truca’ns i t’informarem i assessorarem en totes aquestes qüestions i les que necessitis.

  La teva Pregunta
  El teu Correu

  Quant temps té Hisenda per fer-me una devolució d’un impost?2021-08-17T09:24:19+00:00

  L’Administració disposa de sis mesos, des de la fi del termini de presentació de les declaracions, o des de la data de presentació si la declaració va ser presentada fora de termini, per practicar la devolució.

  M’han d’aplicar IVA en adquisicions dins la Unió Europea?2021-08-03T09:55:04+00:00

  Per tal que les operacions tributin en destinació (quedant exempt en el país d’origen) l’adquirent haurà de ser empresari i s’haurà de donar d’alta al Registre d’Operadors Intracomunitaris (ROI) mitjançant el model 036.

  Venda d’immobles: IVA o ITP?2021-08-17T08:33:24+00:00

  Les primeres entregues d’habitatges fetes pel promotor (habitatges nous) tributen per IVA.
  Les segones i posteriors entregues d’habitatges (habitatges usats) tributen per ITP.

  Puc deduir-me l’IVA dels subministraments de l’habitatge habitual si sóc autònom/a?2021-08-17T09:25:10+00:00

  Des de l’1 de gener de 2018, quan el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, les despeses de subministraments seran deduïbles en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la superfície total.

  Quin tipus d’IVA s’ha d’aplicar en obres de reforma en l’habitatge habitual?2021-08-17T09:26:46+00:00

  Si ets persona física (no actuant com a empresari) tributaran al 10% si les reformes han conclòs com a mínim dos anys abans de l’inici d’aquestes i si el material aportat per la persona que executi les obres no excedeix el 40% de la base imposable de l’operació.

  Puc fer la renda conjunta amb la meva parella de fet?2021-08-17T10:02:17+00:00

  No, únicament es pot fer la renda conjunta amb el cònjuge en cas de matrimoni. En cas que la parella de fet tingui fills només un dels progenitors podrà fer la renda conjunta amb els fills.

  Em puc deduir el lloguer del meu habitatge habitual? I la compra amb hipoteca?2021-08-17T10:04:06+00:00

  Únicament serà deduïble el lloguer de l’habitatge habitual per contractes d’arrendament signats abans de l’1 de gener de 2015 i si la base imposable és inferior a 24.107,20 €. La quantia de la deducció serà del 10,05%.

  Per l’adquisició de l’habitatge es va suprimir, amb efectes des d’1 de gener de 2013, la deducció per inversió habitual. No obstant això, per als contribuents que ja practicaven deducció amb anterioritat a aquesta data es va introduir un règim transitori que permet seguir gaudint de la deducció.

  Tinc una renda d’un any anterior mal feta. Puc refer-la?2021-08-17T10:05:41+00:00

  Es pot refer sempre que no hagi transcorregut el termini de quatre anys des de l’endemà a la finalització del termini de presentació.

  No cobro l’atur, què puc fer?2021-08-17T10:07:04+00:00

  Primer que tot mirar en quina situació et trobes, últim cop que vas treballar, motiu de l’última baixa, edat que tens, quines cotitzacions laborals disposes, i un cop analitzada la teva situació  mirar quines possibilitats són les més apropiades per tu.

  He de contractar una persona, quin tipus de contracte he de fer, què hem costarà?2021-08-17T10:07:29+00:00

  El més important per contractar una persona és saber quines necessitats reals té la teva empresa, a partir d’aquí mirar quin conveni podem aplicar per la teva activitat, quin tipus de contracte podem fer, quina categoria professional podem aplicar-li i si ens podem acollir a algun benefici o bonificació.

  Com puc desgravar costos de la meva empresa?2021-07-27T07:58:33+00:00

  És imprescindible adequar les necessitats reals de cada lloc de treball a la categoria professional, tipus de contracte, bonificacions o beneficis que es puguin aplicar, així com saber quins conceptes es poden ficar o no a la nòmina que desgravin.

  Tinc bonificacions en contractar un treballador de més de XX anys?2021-08-17T10:10:16+00:00

  Actualment hi ha bonificacions per majors de 45 anys, persones amb discapacitat, substitució de baixa maternal i risc per l’embaràs entre altres col·lectius. S’haurà de mirar en cada cas si es compleixen els requisits establerts. Així com conèixer els diferents organismes d’on puguin obtenir bonificacions quant a la contractació (Ajuntaments, Consell comarcal, Instituts, Entitats Bancàries etc.).

  Estic de baixa de malaltia, què cobraré i qui em paga?2021-08-03T09:50:36+00:00

  Depenent de la teva situació, si estàs d’alta a una empresa o ja has plegat. Normalment és la Mútua qui paga al treballador, bé directament o mitjançant l’empresa. La quantitat varia segons el conveni col·lectiu aplicat i del temps que faci que estàs de baixa per malaltia o accident de treball.

  La meva nòmina està ben feta?2021-08-17T10:12:09+00:00

  Cada cop tenim més informació a les xarxes socials, que sovint ens confonen o ens generen més dubtes. Cada cas s’ha de personalitzar, independentment del Conveni col·lectiu aplicat, hi ha pactes entre empresa i treballador, consolidació de drets, que s’han de tenir en compte. Per això un bon assessorament et dóna la tranquil·litat de saber que ens correspon i si la remuneració és correcta.

   

  M’han acomiadat, què puc fer?2021-08-17T10:13:54+00:00

  En aquesta situació és molt important tenir un bon assessorament des del començament. Davant de qualsevol notificació posar-se en contacte amb professionals que et puguin guiar amb els passos a seguir, així com saber quins havers salarials et corresponen per antiguitat, tipus d’acomiadament, entre d’altres qüestions.

   

  Vull muntar una empresa, per on començo?2021-07-27T08:02:11+00:00

  Buscant assessorament sobre quina forma jurídica és la més adient al teu plantejament. D’aquesta manera optimitzaràs els recursos disponibles en l’inici i reduiràs la càrrega fiscal.

  Imagen responsive