Us informem de les noves cotitzacions als treballadors autónoms que hagin percebut alguna prestació, prestacions extraordinàries pel cessament d’activitat per diferents motius.

1. EXENCIÓ COTITZACIÓ ALS TREBALLADORS AUTONOMS QUE HAGIN PERCEBUT ALGUNA MODELITAT DE PRESTACIO PER CESSAMENT DISPOSAT REIAL DECRET-LLEI 2/2021 (art.5).

A partir de l’ 1 de juny d e2021, els treballadors autònoms que han percebut a 31 de maig alguna de les prestacions per cessament d’ activitat previstes als art.6 I 7 del RD-Llei 2/2021, tindran
exempt el pagament de les quotes amb les següents quanties:

  • El 90% de la quota del mes de juny
  • El 75% del mes de juliol.
  • El 50% de la quota d’ agost.
  • El 25% de la quota de setembre.

S’ aplicarà directament d’ ofici.

2. PRESTACIÓ EXTRAÒRDINARIA PEL CESSSAMENT D’ACTIVITAT PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS AFECTATS PER UNA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE TOTA L’ ACTIVITAT A
CONSEQÜÈNCIA D’ UNA RESOLUCIÓ DE L’ AUTORITAT COMPETENT COM A MESURA DE CONTENCIÓ DE PROPAGACIÓ DEL VIRUS COVID-19.

A partir de l’ 1 de juny de 2021, aquells autònoms que es veuen obligats a suspendre tota l’activitat com a mesura restrictiva per l’ autoritat laboral competent tindran dret a una prestació
de 70% de la base de cotització.

Requisits: Estar afiliat almenys 30 dies naturals abans en la que es decreta ela suspensió de l’ activitat.

Exoneració de les quotes a la seguretat social des de el primer dia en que s’ adopta la mesura fins a l’ últim dia del mes que s’acaba la mesura.

3. PRESTACIO EXTRAÒRDINARIA PER CESSSAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI.

A partir de l’ 1 de juny de 2021, els autònoms que a 31 de maig 2021, percebien la prestació per cessament d’ activitat compatible amb el treball per compte propi i no haguessin esgotat els
períodes de prestació , podran continuar percebent-la fins a 30 de setembre de 2021.

Requisits: Acreditar en el segon i tercer trimestre 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’ activitat per compta propi de més de un 50 % dels ingressos computables de l’
activitat comparats amb el segon i tercer trimestre 2019. Així com no tenir un ingressos nets al 2º i 3º trimestre de 2021 superiors a 7.980 euros.

Es incompatible amb un treball per compta aliena sempre que els ingressos siguin superiors a 1,25 del SMI.

La prestació serà del 70 % de la base reguladora. I la mútua abonarà juntament amb l’ import de la prestació , l’ import de les contingències comunes de la quota dels autònoms.

4.PRESTACIO EXTRAÒRDINARIA PER CESSSAMENT D’ACTIVITAT QUE A 31 DE MAIG PERCIBIEN ALGUNA DE LES PRESTACIONS DISPOSADES ART. 6 I 7 DEL RD LLEI 2/2021 I NO PODEN ACOLLIRSE A LA PRESTACIÓ ART.7 DEL PRESENT RD-LLEI ART.8.

Els treballadors autònoms que a 31 de maig de 2021, percebien alguna de les prestacions del cessament d’ autònoms previstes als art.6 i 7 del RD Llei 2/2021 i no tinguin dret a la prestació
del art.7 del present podran accedir al següent ajut, sempre que no tinguis uns rendiments nets fiscalment computables de l’ activitat per compte propi en el segon i tercer trimestre de 2021
superiors a 6650 €.

Acreditar en el segon i tercer trimestre de 2021 uns ingressos fiscalment computables a l’activitat inferiors al primer trimestre de 2020.

La quantia a cobrar serà del 50 % de la base mínima .S’ ingressarà la totalitat de les quotes a la seguretat social i la Mutua abonarà juntament amb la prestació la part de la quota de les
contingències comunes.

Es compatible amb el treball per compte aliena, pròpia i rendiments procedents d’ una societat.

5.PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT D’ AUTÒNOMS DE TEMPORADA.

Haver estat d’alta com a mínim 4 mesos i màxim 7 mesos els anys 2018 i 2019, sempre que almenys 2 mesos estiguin compresos entre juny a setembre dels anys 2018-2019.
Es cobrarà el 70 % de la base reguladora. No serà obligat cotitzar, romandrà l’ autònom en situació d’ alta.