Es pot refer sempre que no hagi transcorregut el termini de quatre anys des de l’endemà a la finalització del termini de presentació.