Les primeres entregues d’habitatges fetes pel promotor (habitatges nous) tributen per IVA.
Les segones i posteriors entregues d’habitatges (habitatges usats) tributen per ITP.