Per tal que les operacions tributin en destinació (quedant exempt en el país d’origen) l’adquirent haurà de ser empresari i s’haurà de donar d’alta al Registre d’Operadors Intracomunitaris (ROI) mitjançant el model 036.